Untitled 4

  การประชุมคณะทำงานวิชาการด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 1/2564
  การประชุมให้คำปรึกษาและเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนห้วยใหญ่-เขื่อนพิบูลสงคราม

  director

   covid

  1460

  สงวนสิขสิทธิ์ © 2564 ส่วนปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  อาคารอำนวยการ ชั้น 3 กรมชลประทาน 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  อีเมล : thaidamsafety@gmail.com
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ โทร 2407 และ 02-241-1011
  0.png0.png0.png2.png4.png1.png
  14 มิถุนายน 2564